Volební program

PROGRAM HNUTÍ OTEVŘENÁ RADNICE

 • Zveřejňovat důsledně na internetu kompletní “životopis“ všech výběrových řízení a zakázek města: od vyhlášení výběrového řízení přes nabídky uchazečů, složení výběrových komisí a hlasování jejich členů po uzavřené smlouvy a jejich případné dodatky.
 • Zajistit u výběrových řízení dostatečné lhůty, aby nabídky mohly zpracovat i firmy, které o zakázce nevědí “předem“.
 • Neomezovat vstup do výběrového řízení “na míru šitými“ podmínkami, kterým vyhovují jen ti předem vybraní (velmi důležité v případě velkých, hlavně stavebních zakázek).
 • Využívat u výběrových řízení i všechna další protikorupční opatření, která jsou legislativně možná, např. nepoužívat losování jako metodu ke snižování počtu nabídek, nevyřazovat nabídky zbytečně z formálních důvodů, vyloučit z výběrových řízení společnosti s akciemi na doručitele, aktivně oslovovat potenciální uchazeče o zakázku atd.
 • Zveřejňovat veškeré uhrazené faktury za dodávky a služby na stránkách města, podobně tak i veškeré uzavřené smlouvy.
 • Ustavit nástroje pro komunikaci s občany jako základní prostředek zpětné vazby: pomocí anket, Internetu a veřejných diskusí budeme diskutovat s občany o plánovaných investicích, zjišťovat jejich návrhy na zlepšování veřejných služeb a na využití pozemků města.
 • U každé větší investice navrhovat ve fázi záměru alternativní řešení, aby mohla být diskutována jejich efektivita a občané nebyli manipulováni do jediného, předem hotového plánu.
 • Radniční zpravodaj využívat ke skutečnému informování občanů a ne k reklamě vybraných osob z vedení města.
 • Do výborů a komisí magistrátu nominovat více odborníků a občanů bez přímé vazby na politické strany.
 • Zvýšit kapacitu mateřských škol a jeslí.
 • Investovat do opravy chodníků, silnic a veřejných prostranství.
 • Pečovat o společenský život města: podporovat kulturní i sportovní akce přímo v ulicích a na veřejných místech, rozšiřovat možnosti vyžití pro rodiny s dětmi (mateřská centra, parky s dětskými hřišti) i pro všechny další věkové kategorie (volně přístupné udržované plochy pro rekreační sport)
 • Využít všech legislativních možností k omezení nebo likvidaci heren.
 • Vytvářet výhodné podmínky pro drobné podnikatele a živnostníky ve službách a pro maloobchodní prodejce.
 • Morálně i mediálně podporovat místní firmy a podnikatele, pokud podporují veřejně prospěšné služby.
 • Snižovat kriminalitu pozitivním vlivem veřejného prostoru a akcí v něm.
 • Nevytvářet nové dluhy a stávající dluhy co nejrychleji splácet.
 • Hledat prostředky na investice zejména v evropských fondech regionálního rozvoje. Finanční náklady na současné plánované projekty revidovat poctivou veřejnou soutěží a z takto vzniklých úspor připravit nové projekty v souladu s výše uvedenými prioritami.
 • Provést revizi dodavatelských a koncesních smluv, které město uzavřelo v posledních letech, a změnit je tak, aby byly výhodnější pro Radnice.
 • Ukončit dosavadní masivní a často nevýhodný prodej majetku. Privatizovat pouze výjimečně a za tržní ceny. Nenechat se vmanipulovat do situací, kdy později bude muset město levně prodané nemovitosti draze vykupovat zpět (v současnosti např. školky).